Trình chiếu video để đóng con dấu và khóa

Máy đóng đai thép

video cho con dấu đóng đai thép 19 mm có logo

video cho con dấu đóng đai thép 25 mm có logo

video cho con dấu đóng đai thép 32 mm có logo

Máy đóng đai PET

video cho 13 máy đóng đai PET

video cho 16 máy đóng đai PET

video cho 19 máy đóng đai PET

Máy đóng đai bán tự động

video cho máy đóng đai thép từ phế liệu thép

video cho máy đóng đai pp từ phế liệu thép

Máy đóng đai dây phức hợp

video cho máy khóa 13

video cho máy 16 khóa

video cho máy khóa 19

video cho máy khóa 25

Máy kẹp niêm phong đóng đai PP

video cho máy đóng đai pp tự động

video cho máy bán tự động của kẹp đóng đai pp

video cho máy tự động đóng đai pp mở clip với các điểm bên trong